La mejor garantía de preservar un modelo sindical participativo, reside en transmitir información puntual y conocimiento exacto de todas las materias que constituyen las relaciones laborales del Grupo Endesa

Uno de los pilares básicos que conforman el estilo sindical de Comisiones Obreras, es la responsabilidad de informar con agilidad y transparencia.


A partir de esta premisa y nunca en deterioro de los procesos asamblearios y la comunicación directa, presentamos este nuevo instrumento al servicio de los trabajadores/as del Grupo Endesa como reafirmación de nuestro compromiso histórico.

La puesta en marcha de esta herramienta participativa, está encaminada a proporcionar un amplio conocimiento de las materias que configuran nuestras relaciones laborales, con la finalidad de convertir al trabajador en protagonista activo en la defensa y mejora de sus derechos contractuales.


Con esta iniciativa nos proponemos facilitar una información homogénea, completa y actualizada y esperamos que nos hagais llegar vuestras consultas y propuestas, aceptando el reto de responder a ellas con la mayor celeridad posible y de forma personalizada.

Si logramos que este proyecto se convierta en algo útil para vosotros/as daremos por cumplido nuestro objetivo.

Nous dubtes a les cobertures de vacants

La Representació Social no podrà fer l'adequat seguiment dels processos si l'empresa no facilita les dades que facin possible la seva tasca.

Que Endesa es converteixi en una agencia de col·locació a dit és una forma de corrupció

Els processos de cobertura de vacants que es duen a terme a Endesa per part de la Direcció de Recursos Humans i Organització (RHO) són un dels majors al•licients per als treballadors i una gran oportunitat per a l'empresa. Per al treballador són font d'il•lusió i motivació, ja que poden materialitzar l'aspiració d'una promoció professional i el inici d'un nou rumb a la vida laboral. Que RHO compleixi amb les expectatives generades fa que Endesa guanyi en prestigi entre els seus treballadors, el que implica, al seu torn, que siguem més cohesionats i forts, interna i externament. En canvi, defraudar expectatives creades és sinònim de frustració i desmotivació per a l'empleat i debilitat i desprestigi per Endesa.

Són molts els empleats que han patit les conseqüències de processos de cobertura que no han satisfet les seves expectatives. Comissions Obreres ha insistit repetidament amb RHO d'Endesa perquè, atenent al que assenyala el conveni en l'article 1 05, comuniqui amb caràcter previ els criteris de promoció i la normativa d'avaluació dels processos de cobertura de vacants. Això no es compleix.

Fins avui la resposta de l'empresa ha estat lliurar una relació dels processos de selecció que ja han estat duts a terme. És a dir, amb la decisió presa i sense possibilitat de marxa enrere. Recordem que la Representació Social no pot fer l'adequat seguiment dels processos si l'empresa no li facilita les dades que facin possible la seva tasca.

Només com exemple,a Catalunya, dos processos de selecció, tots dos a Barcelona, han quedat inexplicablement deserts quan hi ha almenys dos candidats amb el perfil per al lloc. Aquests casos són també exemple d'una circumstància que es produeix amb freqüència: que la Direcció de RHO treu la vacant fora d'Endesa per falta de candidats interns que reuneixin els requisits i la resolen sense que, aparentment, els elegits externs compleixin amb aquests mateixos requisits que han estat el motiu per descartar el candidat intern.

Incompliment del Codi Ètic

D'altra banda, l'article 3.7. del capítol 1 del Codi Ètic d'Endesa, difós massivament en correus electrònics i estalvi de pantalla, diu textualment el següent: "L'avaluació del personal a contractar es porta a terme considerant si els perfils dels candidats es corresponen amb els esperats i les diverses necessitats empresarials , respectant el principi d'igualtat d'oportunitats de tots els subjectes interessats. (...) la Direcció d'Organització i Recursos Humans, d'acord amb la informació que tingui a la seva disposició, d'adoptar les mesures oportunes per evitar favoritismes, nepotismes, o formes de clientelismes en les fases de selecció i contractació (...) ".

En aquestes mateixes comunicacions, RHO insta els treballadors a denunciar si coneixen incompliments. Tot i que hi ha casos que són vox populi, també a Catalunya, ningú ho fa. Aquestes qüestions transcendeixen lògicament els nostres murs i són motiu de desprestigi a l'exterior. Com es pretén que un treballador de a peu denunciï incompliments del Codi Ètic quan no ho fan molts dels propis comandaments de l'empresa, alguns per la seva complicitat en els nombrosos casos de favoritisme, nepotisme o clientelisme, que s'han revelat més nombrosos des que comencés la crisi?  Que Endesa es converteixi en una agència de col•locació a dit és una forma de corrupció. Els inductors d'aquests fets i els seus còmplices són els culpables, mai els treballadors que els pateixen o són aliens.

Aquesta comunicació insta la Direcció de RHO perquè compleixi amb el que estableix el Conveni Col•lectiu i el Codi Ètic. Que sigui professional, justa i diligent amb els processos de cobertura de vacants. Finalment, creiem que RHO ha de fer un esforç especial per complir el lloable compromís d'Endesa amb la "Igualtat, la Conciliació, a la Integració de persones amb discapacitat i la inversió socialment responsable", una frase que acompanya tots els processos de cobertura de vacants que fa públics i que no sempre té en compte.

Archivos
Adjunto Tamaño
Processos cobertura de vacants .pdf 442.84 KB
Ámbito