La mejor garantía de preservar un modelo sindical participativo, reside en transmitir información puntual y conocimiento exacto de todas las materias que constituyen las relaciones laborales del Grupo Endesa

Uno de los pilares básicos que conforman el estilo sindical de Comisiones Obreras, es la responsabilidad de informar con agilidad y transparencia.


A partir de esta premisa y nunca en deterioro de los procesos asamblearios y la comunicación directa, presentamos este nuevo instrumento al servicio de los trabajadores/as del Grupo Endesa como reafirmación de nuestro compromiso histórico.

La puesta en marcha de esta herramienta participativa, está encaminada a proporcionar un amplio conocimiento de las materias que configuran nuestras relaciones laborales, con la finalidad de convertir al trabajador en protagonista activo en la defensa y mejora de sus derechos contractuales.


Con esta iniciativa nos proponemos facilitar una información homogénea, completa y actualizada y esperamos que nos hagais llegar vuestras consultas y propuestas, aceptando el reto de responder a ellas con la mayor celeridad posible y de forma personalizada.

Si logramos que este proyecto se convierta en algo útil para vosotros/as daremos por cumplido nuestro objetivo.

COBRA : Resolució Inspecció de Treball

Fa uns mesos que CCOO d’Indústria de Catalunya està impulsant una estratègia de treball i de lluita en el sector de muntatge i manteniment elèctric, així com en altres sectors que tenen un alt índex de subcontractació (telecomunicacions, gas i elevació), per millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores d’aquests sectors, recuperar l’ocupació perduda i implementar les mesures de seguretat i de prevenció de riscos, ja que són sectors amb uns índexs de sinistralitat elevats. El treball sindical en aquest àmbit ha començat a donar els seus fruits.

Nota Informativa

CCOO d’Indústria està treballant per millorar les condicions laborals dels sectors amb un alt índex de subcontractació.

Fa uns mesos que CCOO d’Indústria de Catalunya està impulsant una estratègia de treball i de lluita en el sector de muntatge i manteniment elèctric, així com en altres sectors que tenen un alt índex de subcontractació (telecomunicacions, gas i elevació), per millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores d’aquests sectors, recuperar l’ocupació perduda i implementar les mesures de seguretat i de prevenció de riscos, ja que són sectors amb uns índexs de sinistralitat elevats. El treball sindical en aquest àmbit ha començat a donar els seus fruits.

En el marc d’aquesta estratègia, CCOO va presentar una denúncia contra l’empresa COBRA sobre diferents temes relacionats amb la seguretat i la prevenció de riscos, arrel de la qual la Inspecció de Treball ha obert una investigació en què ha constatat diverses insuficiències en matèria de prevenció de riscos i requereix a l’empresa l’adopció de mesures correctores. CCOO d’Indústria valora positivament l’informe de la Inspecció, ja que dóna la raó a les demandes plantejades pel sindicat i, a més, algunes d’aquestes mesures es poden extrapolar al conjunt del sector de muntatge i manteniment elèctric.

La Inspecció de Treball resol que, d’acord amb la legislació vigent, els treballadors designats com a recursos preventius hauran de desenvolupar de forma exclusiva aquesta funció, sense compaginar-la amb altres tasques (com fins ara), per tal de garantir la seva efectivitat. Aquesta mesura serà d’aplicació immediata i permanent, segons la Inspecció. CCOO denunciava que els treballadors fan tres i quatre tasques alhora, la qual cosa dificultava el compliment dels temps i els protocols assignats a les diferents tasques, un tema que havia provocat sancions i acomiadaments disciplinaris.

La Inspecció també constata que els delegats de prevenció no han participat en l’elaboració del pla de xoc ni del pla de prevenció de l’empresa, i dicta que d’ara endavant hauran de participar i ser consultats en l’elaboració de documents o procediments en aquesta matèria; alhora insta l’empresa a revisar els procediments de treball per garantir que el temps assignat a les tasques resulta adequat i suficient, i a dur a terme una avaluació de riscos psicosocials, tenint en compte els temps assignats a cada tasca, així com el fet que un mateix treballadors pugui assumir diferents funcions.

Per CCOO, l’excés de controls i funcions demostra que, en no tenir en compte la participació de la representació dels treballadors, els protocols i procediments estan incomplerts i poden provocar situacions de sobrecàrrega de treball i d’estrès, que poden derivar en situacions de risc i accidents laborals.

Archivos
Adjunto Tamaño
Leer PDF      Online 379.44 KB
Ámbito